Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

O nás

Lékařská rada společnosti

MUDr. Marie Marsová, MBA

předsedkyně Lékařské rady

Je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V rámci své lékařské erudice získala atestaci I. a II. stupně z vnitřního lékařství a specializovanou atestaci z nefrologie a veřejného zdravotnictví.  Je absolventkou tříletého studia MBA Nottingham Trent University a VUT Brno. Od roku 1985 pracovala jako lékařka na oddělení interním a hemodialyzačním středisku ve Svitavách, od roku 1993 jako primářka nově zřízeného hemodialyzačního střediska v Prostějově. Zde také od roku 1996 působila jako náměstkyně pro léčebně preventivní péči, od roku 1999 jako ředitelka prostějovské nemocnice. Od roku 2007 zastávala pozici lékařské ředitelky Středomoravské nemocniční a.s. - nově ustanovené společnosti tří nemocnic – Prostějov, Přerov a Šternberk. V letech 2012-2016 působila jako předsedkyně představenstva Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, od roku 2016 do 2021 jako předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční a.s. Od roku 2021 zastává pozici 1. místopředsedkyně AGEL a.s. a AGEL SK a.s. Předsedkyní Lékařské rady je od roku 2021.

MUDr. Milan Leckéši

místopředseda Lékařské rady

Je absolventem LF Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své praxe získal dvě atestace z oboru chirurgie. Od roku 1990 pracoval jako lékař na chirurgickém oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí, v letech 1999 až 2001 zastával funkci náměstka pro léčebnou péči. Od roku 2001 do roku 2011 byl ředitelem nemocnice ve Valašském Meziříčí. V letech 2010 – 2016 působil na pozici místopředsedy představenstva AGEL a.s. Souběžně zastával v letech 2009 – 2016 funkci předsedy představenstva společnosti AGEL SK na Slovensku. Od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2018 vykonával funkci předsedy představenstva akciové společnosti AGEL a dále pak působil jako člen dozorčí rady AGEL SK a jako předseda dozorčí rady Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.  Od 1. 7. 2020 nastoupil do funkce předsedy představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín (do května 2021) a současně i do téže funkce v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí. Od roku 2021 je také místopředsedou Lékařské rady AGEL a.s.

MUDr. Adolf Gryga, CSc.

ombudsman, poradce Lékařské rady

MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED

Gynekologie

MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED, má od zvláštní odbornou způsobilost v oblastech Urogynekologie (2010) a onkogynekologie (2011). Na odbornou praxi v USA a JAR navazuje pestrá pedagogická činnost a také bohatá vědecko-výzkumná činnost, která zahrnuje namátkou členství na fakultě a ve vědecké radě Evropského institutu telechirurgie a robotické chirurgie IRCAD – EITS (Strasbourg, Francie), či 23 původních vědeckých prací (6 s IF).

MUDr. Jan Boženský

Primář dětského oddělení

MUDr. Jan Boženský je absolventem LF UK v Hradci Králové. Od roku 2000 je primář dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Od roku 2002 vede dětskou obezitologickou ambulanci, klinicky se specializuje v oborech dětské obezitologie a výživy, sonografie a intenzivní medicíny. Aktivně přednáší problematiku dětské výživy, publikuje a podílí se i ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na mnohých výzkumných projektech týkající se dětské výživy a obezity.  

Je členem České pediatrické společnosti a České obezitologické společnosti ČLS JEP a od roku 2018 je předsedou výboru Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti JEP.

Od roku 2016 je členem správní rady Společnosti pro výživu – SPV, která je zapojena do evropských a mezinárodních společenství pro výživu – FENS, IUNS.

Od roku 2019 je předseda Správní rady Nadační fondu 1000 DNÍ DO ŽIVOTA.

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.

Předseda představenstva společnosti Laboratoře AGEL a.s.

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. je odborníkem v oblasti klinické farmakologie a toxikologie. Od roku 2006 úspěšně rozvíjí tuto oblast laboratorní medicíny ve společnosti Laboratoře AGEL a.s. V současnosti vede ve zmíněné společnosti laboratoř farmakologie a toxikologie a je zároveň předsedou představenstva. Své široké odborné znalosti uplatňuje rovněž v akademické sféře. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, je autorem nebo spoluautorem 37 původních vědeckých prací v odborných zahraničních časopisech, 8 mezinárodních patentových přihlášek a 3 studijních skript.

MUDr. Leopold Hoferek

Ortopedie

MUDr. Leopold Hoferek absolvoval LF UP v Olomouci. Po jejím ukončení nastoupil v roce 1997 do Nemocnice Prostějov. Absolvoval atestace I. a  II.stupně , a získal specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Od nástupu pracoval na Ortopedicko-traumatologickém oddělení, od roku 2006 na pozici zástupce primáře a od roku 2020 je primářem tohoto oddělení. Ortopedicko-traumatologické oddělení patří mezi 3 největší pracoviště v Olomouckém kraji. Je členem České společnosti pro ortopedii a traumatologii a Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. Pracovně se věnuje především primárním a revizním endoprotetickým operacím.

MUDr. Miroslava Kodajová

Interna

MUDr. Tomáš Málek

člen lékařské rady pro obor ARO

MUDr. Radek Neuwirth, MBA

Kardiologie

MUDr. Radek Neuwirth, MBA je lékařem s atestací I. stupně z interního lékařství a specializovanou atestací z kardiologie. Od r. 2002 se v rámci kardiologie věnuje problematice léčby poruch srdečního rytmu s celým spektrem invazivní elektrofyziologie v komplexním kardiovaskulárním centru. Jeho publikační aktivity se zaměřují na léčbu komorových arytmií, vědecké aktivity uplatnil v národních a mezinárodních grantech (AZV, Horizon 2000). Je zakladatel stereotaktické radiochirurgie komorových arytmií ve světovém měřítku. V posledních letech se věnuje organizaci a řízení kardiovaskulární péče komplexního kardiovaskulárního centra a poskytování kardiovaskulární péče v síti největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě a zároveň rozvíjí jednodenní kardiologickou péči v České republice.       

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

Chirurgie

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS má zvláštní odbornou způsobilost v koloproktologii (2011) a onkochirurgii (2012). V roce 2017 absolvoval European Academy of Robotic Colorectal Surgery a od roku 2020 je její Member of the Faculty. Od roku 2019 působí jako lektor pro robotickou kolorektální chirurgii v edukačních centrech IRCAD Strasbourg a ORSI Gent a jako proktor pro Evropu. Je řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů a mezinárodních studií. Je autorem a spoluautorem 10 knižních publikací, 84 prací v tuzemských a zahraničních odborných časopisech a bezmála čtyřech stovek přednášek a prezentací.  Je členem výboru a řádným členem několika českých a zahraničních odborných společností.

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.

Primář neurologického oddělení – Iktového centra

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D. je od roku 2001 primářem Neurologického oddělení – Iktového centra Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Specializuje se především na cévní mozkové příhody, neurosonologii a intenzivní neurologickou péči. Od roku 2000 je člen cerebrovaskulárního výboru Neurologické společnosti JEP. A od roku 2008 zástupce národního koordinátora SITS registru. Iktové centrum patří mezi první, které v ČR začalo využívat systémovou trombolýzu, a to už více než před 20 lety. Jako jediná nefakultní nemocnice provádí i mechanickou rekanalizaci. Mimo unikátní léčebnou metodu v podobě mechanické trombektomie navíc využívá oddělení i moderní diagnostickou metodu E-strokes pro diagnostiku CMP.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

člen lékařské rady pro obor onkologie

Docent David Vrána vystudoval I. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté postgraduální studium na Onkologické klinice VFN a I.LF UK. Absolvoval odborné zahraniční stáže v MD Anderson Cancer Center - Gastrointestinal Medical Oncology department v Houstonu (USA) a Department of Oncology v Aberdeen Royal Infirmary (Skotsko). Od roku 2019 působí jako vedoucí Komplexního onkologického centra AGEL v nemocnici v Novém Jičíně, kde jsou aplikovány nejmodernější léčebné onkologické postupy v radioterapii, systémové, ale i paliativní léčbě.  Jako hlavní autor nebo spoluautor se podílel na více než 48 publikacích.