Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

O nás

Lékařská rada společnosti

MUDr. Milan Leckéši

MUDr. Milan Leckéši

Předseda lékařské rady

MUDr. Milan Leckéši je absolventem LF Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své praxe získal dvě atestace z oboru chirurgie. Od roku 1990 pracoval jako lékař na chirurgickém oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí a v letech 1999 až 2001 zastával funkci náměstka pro léčebnou péči. V roce 2001 se stal ředitelem nemocnice ve Valašském Meziříčí. Tuto funkci vykonával do roku 2011.

V letech 2009 – 2016 byl předsedou představenstva společnosti AGEL SK a.s. na Slovensku a souběžně v letech 2010 – 2016 působil na pozici místopředsedy představenstva AGEL a.s. Od ledna 2017 do prosince 2018 zastával funkci předsedy představenstva akciové společnosti AGEL a.s. a dále pak působil jako člen dozorčí rady AGEL SK a.s. a jako předseda dozorčí rady Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.  V červenci 2020 nastoupil do funkce předsedy představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. (do května 2021) a současně i do téže funkce v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí a.s. (do října 2022).

Od roku 2022 je předsedou Lékařské rady AGEL a současně předsedou dozorčí rady Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. a členem dozorčí rady AGEL SK a.s.

MUDr. Roman Hanák

MUDr. Roman Hanák

Člen lékařské rady pro obor anestezie a resuscitace

MUDr. Roman Hanák je lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace. Od roku 2015 je primářem oddělení ARO Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

Specializuje se zejména na oblast intenzivní péče se zaměřením na kardiovaskulární péči, na anestezii a pooperační péči v cévní chirurgii a intervenční radiologii. Věnuje se problematice komplexní orgánové podpory včetně ECMO programu a širšího spektra eliminačních metod.

V oblasti umělé plicní ventilace se orientuje na využití nových postupů protektivní ventilace včetně aplikace zpětnovazební adaptivní ventilace a principů elektrické impedanční tomografie. V oblasti hemodynamiky se zaměřuje na nasazení efektivních nástrojů neinvazivního monitoringu.

Od roku 2023 je členem Vědecké rady AGEL.

MUDr. Tomáš Mičkal

MUDr. Tomáš Mičkal

Člen lékařské rady pro obor vnitřní lékařství

MUDr. Tomáš Mičkal je primářem oddělení vnitřního lékařství a jednotky intenzivní péče Komplexního onkologického centra v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s.

Je zodpovědný za péči o pacienty se širokou škálou interních diagnóz ve všech podoborech vnitřního lékařství a zároveň v oblasti intenzivní péče poskytuje vysoce specializovanou péči o pacienty s život ohrožujícími onemocněními onkologickými, neurologickými, plicními, infekčními a o pacienty vyžadující speciální metabolickou péči.

MUDr. Radek Neuwirth, MBA, LL.M.

MUDr. Radek Neuwirth, MBA, LL.M.

Člen lékařské rady pro obor kardiologie

MUDr. Radek Neuwirth, MBA, LL.M. je lékařem s atestací I. stupně z interního lékařství a specializovanou atestací z kardiologie.

Od roku 2002 se v rámci kardiologie věnuje problematice léčby poruch srdečního rytmu s celým spektrem invazivní elektrofyziologie v komplexním kardiovaskulárním centru. Jeho publikační aktivity se zaměřují na léčbu komorových arytmií. Své vědecké aktivity uplatnil v národních a mezinárodních grantech (AZV, Horizon 2000).

Je zakladatelem stereotaktické radiochirurgie komorových arytmií ve světovém měřítku. V posledních letech se věnuje organizaci a řízení kardiovaskulární péče komplexního kardiovaskulárního centra v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí a.s. a poskytování kardiovaskulární péče v síti největšího soukromého poskytovatele zdravotní peče ve střední Evropě a zároveň rozvíjí jednodenní kardiologickou péči v České republice.

MUDr. Martin Trhlík

MUDr. Martin Trhlík

Člen lékařské rady pro obor gynekologie a porodnictví

MUDr. Martin Trhlík je gynekolog a porodník, urogynekolog, onkogynekolog a konzolový chirurg robotického systému DaVinci.

Působí jako odborný garant nemocnic Skupiny AGEL v oboru porodnictví a gynekologie. Je primářem gynekologicko-porodnického oddělení Komplexního onkologického centra v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s., které je akreditovaným centrem MZ ČR pro operační a komplexní léčbu v gynekologické onkologii a zároveň školicím centrem MZ ČR pro výuku lékařů v oboru onkogynekologie a urogynekologie.

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

Člen lékařské rady pro obor chirurgie

MUDr. Matej Škrovina je slovenský chirurg věnující se onkochirurgii a koloproktologii. Ve společnosti AGEL a.s. působí od roku 2003.

V současnosti pracuje na pozici primáře chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., které je součástí Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé a zároveň je odborným garantem v oboru chirurgie Skupiny AGEL.

Působí také jako odborný asistent na I. chirurgické klinice LF UP v Olomouci a je členem vícerých českých i zahraničních odborných společností. Je absolvenetem European Academy of Robotic Colorectal Surgery a v současnosti je její faculty member. Od roku 2019 se jako proktor pro robotickou kolorektální chirurgii účastní na vzdělávání chirurgů v této oblasti. Je lektor ve vícerých evropských výukových centrech pro laparoskopickou a robotickou chirurgii (IRCAD Strasbourg, ORSI GENT, University Charité Berlin, MIG Berlin, UKSH Kiel a jiné).

Je hlavním řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů, autorem a spoluautorem 10 knižních publikací, 94 článků v domácích a zahraničních odborných časopisech a více jak 400 prezentací na odborných akcích.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Člen lékařské rady pro obor onkologie

Lékař, radiační a klinický onkolog, docent pro obor onkologie. Je členem představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Působí jako vedoucí Komplexního onkologického centra a vedoucí lékař v oboru radiační onkologie Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., kde jsou aplikovány nejmodernější léčebné onkologické postupy v radioterapii, systémové, ale i paliativní léčbě.  

Jako hlavní autor nebo spoluautor se podílel na více než 48 publikacích. 

MUDr. Leopold Hoferek

MUDr. Leopold Hoferek

Člen lékařské rady pro obor ortopedie

MUDr. Leopold Hoferek je lékař – ortoped působící v okrese Prostějov. Vystudoval LF UP v Olomouci a po jejím ukončení nastoupil v roce 1997 do Nemocnice Prostějov. Absolvoval atestace I. a II. stupně a získal specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.

Od roku 2006 působil na pozici zástupce primáře ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov a od roku 2020 je na tomto oddělení primářem. Pracovně se věnuje především primárním a revizním endoprotetickým operacím, artroskopii a rekonstrukční artroskopii, všeobecné a dětské ortopedii a traumatologii. V současnosti je členem České společnosti pro ortopedii a traumatologii a Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii.

MUDr. Jan Boženský

MUDr. Jan Boženský

Člen lékařské rady pro obor dětské lékařství

MUDr. Jan Boženský je absolventem LF UK v Hradci Králové. Od roku 2000 pracuje na pozici primáře dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

Je členem České obezitologické společnosti ČLS JEP a od roku 2018 je předsedou Sekce pediatrické obezitologie této společnosti. Je členem Společnosti pro výživu a od roku 2022 je místopředseda její správní rady. V roce 2019 se stal předsedou Správní rady Nadačního fondu 1000 DNÍ DO ŽIVOTA. Je členem International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).

Více jak 20 let vede dětskou obezitologickou ambulanci v Ostravě, klinicky se specializuje v oborech dětské obezitologie a výživy, sonografie a intenzivní medicíny. Aktivně přednáší, publikuje a podílí se i ve spolupráci s LF v Ostravě na výzkumných projektech týkajících se dětské výživy a obezity.  

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.

Člen lékařské rady pro obor neurologie

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D. je od roku 2001 primářem Neurologického oddělení Iktového centra Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

Specializuje se především na cévní mozkové příhody, neurosonologii a intenzivní neurologickou péči. Od roku 2000 je členem cerebrovaskulárního výboru Neurologické společnosti JEP a od roku 2008 zástupcem národního koordinátora SITS registru.

Iktové centrum patří mezi první, která v ČR začala využívat systémovou trombolýzu, a to už před více než 20 lety. Jako jediná nefakultní nemocnice provádí Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. i mechanickou rekanalizaci. Mimo unikátní léčebnou metodu v podobě mechanické trombektomie navíc využívá oddělení i moderní diagnostickou metodu E-strokes pro diagnostiku CMP.

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.

Člen lékařské rady pro obory laboratorního komplementu

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. je absolventem Přírodovědecké fakulty v Olomouci, atestoval v oboru klinická biochemie. Svůj profesní život věnuje především oborům klinické farmakologie a toxikologie.

Od roku 2021 působí ve funkci předsedy představenstva společnosti Laboratoře AGEL a.s., v této společnosti pracuje na rozvoji laboratorní medicíny již od roku 2006. Zároveň působí jako ředitel Odboru Laboratoří Skupiny AGEL.

Pedagogicky působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Je autorem nebo spoluautorem 42 původních vědeckých prací v odborných zahraničních časopisech,  8 mezinárodních patentových přihlášek a 3 studijních skript. Členem Lékařské rady AGEL je od roku 2021.

MUDr. Adolf Gryga, CSc.

MUDr. Adolf Gryga, CSc.

Ombudsman, poradce lékařské rady

MUDr. Adolf Gryga, CSc. vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, na které promoval v roce 1974. Po ukončení studií nastoupil na Chirurgické oddělení NsP ve Šternberku, kde získal I. i II. atestaci z chirurgie. Poté se stal odborným asistentem II. chirurgické kliniky FN a LF UP Olomouc, zde působil 22 let jako zástupce přednosty a získal titul CSc. V roce 2009 se stal primářem chirurgického oddělení v Nemocnici AGEL Přerov, následně primářem chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.

Věnoval se především chirurgii horního zažívacího traktu, speciálně chirurgické léčbě funkčních a zhoubných onemocnění jícnu a byl u zrodu Bariatrické a metabolické chirurgie v ČR, kde působil ve výboru BM chirurgie.

Po příchodu do společnosti AGEL a.s. se začal věnovat kýlní chirurgii, založil Herniologickou společnost, která je českou větví Evropské herniologické společnosti EHS. Byl členem zkušební komise MZD pro atestace z Onkochirurgie a chirurgie a do roku 2022 se podílel na výuce LF UP Olomouc.

MUDr. Gryga CSc. je také držitelem Maydlovy medaile za rozvoj české chirurgie a byl odměněn Čestným členstvím české chirurgické společnosti.

V současné době aktivně pracuje jako člen výborů několika odborných společností: České chirurgické společnosti, České herniologické společnosti, Onkochirurgické sekce při Onkologické společnosti, Bariatrické sekce při ČChS a Obezitologické společnosti a je členem mnoha zahraničních odborných společností: E.A.E.S. (evropská společnost pro endoskopickou chirurgii), IFSO (mezinárodní společnost pro chirurgickou léčbu obezity a metabolickou chirurgii) a dalších.