Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

O nás

Lékařská rada společnosti

MUDr. Marie Marsová, MBA

předsedkyně Lékařské rady

Je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V rámci své lékařské erudice získala atestaci I. a II. stupně z vnitřního lékařství a specializovanou atestaci z nefrologie a veřejného zdravotnictví.  Je absolventkou tříletého studia MBA Nottingham Trent University a VUT Brno. Od roku 1985 pracovala jako lékařka na oddělení interním a hemodialyzačním středisku ve Svitavách, od roku 1993 jako primářka nově zřízeného hemodialyzačního střediska v Prostějově. Zde také od roku 1996 působila jako náměstkyně pro léčebně preventivní péči, od roku 1999 jako ředitelka prostějovské nemocnice. Od roku 2007 zastávala pozici lékařské ředitelky Středomoravské nemocniční a.s. - nově ustanovené společnosti tří nemocnic – Prostějov, Přerov a Šternberk. V letech 2012-2016 působila jako předsedkyně představenstva Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, od roku 2016 do 2021 jako předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční a.s. Od roku 2021 zastává pozici 1. místopředsedkyně AGEL a.s. a AGEL SK a.s. Předsedkyní Lékařské rady je od roku 2021.

MUDr. Milan Leckéši

místopředseda Lékařské rady

Je absolventem LF Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své praxe získal dvě atestace z oboru chirurgie. Od roku 1990 pracoval jako lékař na chirurgickém oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí, v letech 1999 až 2001 zastával funkci náměstka pro léčebnou péči. Od roku 2001 do roku 2011 byl ředitelem nemocnice ve Valašském Meziříčí. V letech 2010 – 2016 působil na pozici místopředsedy představenstva AGEL a.s. Souběžně zastával v letech 2009 – 2016 funkci předsedy představenstva společnosti AGEL SK na Slovensku. Od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2018 vykonával funkci předsedy představenstva akciové společnosti AGEL a dále pak působil jako člen dozorčí rady AGEL SK a jako předseda dozorčí rady Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.  Od 1. 7. 2020 nastoupil do funkce předsedy představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín (do května 2021) a současně i do téže funkce v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí. Od roku 2021 je také místopředsedou Lékařské rady AGEL a.s.

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.

Předseda představenstva společnosti Laboratoře AGEL a.s.

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. je odborníkem v oblasti klinické farmakologie a toxikologie. Od roku 2006 úspěšně rozvíjí tuto oblast laboratorní medicíny ve společnosti Laboratoře AGEL a.s. V současnosti vede ve zmíněné společnosti laboratoř farmakologie a toxikologie a je zároveň předsedou představenstva. Své široké odborné znalosti uplatňuje rovněž v akademické sféře. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, je autorem nebo spoluautorem 37 původních vědeckých prací v odborných zahraničních časopisech, 8 mezinárodních patentových přihlášek a 3 studijních skript.

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

Chirurgie

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS má zvláštní odbornou způsobilost v koloproktologii (2011) a onkochirurgii (2012). V roce 2017 absolvoval European Academy of Robotic Colorectal Surgery a od roku 2020 je její Member of the Faculty. Od roku 2019 působí jako lektor pro robotickou kolorektální chirurgii v edukačních centrech IRCAD Strasbourg a ORSI Gent a jako proktor pro Evropu. Je řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů a mezinárodních studií. Je autorem a spoluautorem 10 knižních publikací, 84 prací v tuzemských a zahraničních odborných časopisech a bezmála čtyřech stovek přednášek a prezentací.  Je členem výboru a řádným členem několika českých a zahraničních odborných společností.

MUDr. Miroslava Kodajová

Primářka interního oddělení – Vaskulárního centra

MUDr. Miroslava Kodajová je od roku 2020 primářkou Interního oddělení – Vaskulárního centra Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Pod její gesci spadají nejen všechna interní lůžková oddělení a péče s nimi související, ale i urgentní příjem a oddělení následné péče. V roce 2013 získala specializační způsobilost v oboru vnitřní lékařství a v roce 2014 zvláštní odbornou způsobilost v oboru tělovýchovného lékařství. Vede sportovní ambulanci, která je určena sportovcům, a to nejen vrcholovým a výkonnostním, ale i rekreačně sportujícím dospělým, mládeži a dětem. V ambulanci trenérům, sportovcům i rodičům sportujících dětí pomáhá optimalizovat sportovní výkon a předcházet poškození zdraví či úrazům.

MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED

Gynekologie

MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED, má od zvláštní odbornou způsobilost v oblastech Urogynekologie (2010) a onkogynekologie (2011). Na odbornou praxi v USA a JAR navazuje pestrá pedagogická činnost a také bohatá vědecko-výzkumná činnost, která zahrnuje namátkou členství na fakultě a ve vědecké radě Evropského institutu telechirurgie a robotické chirurgie IRCAD – EITS (Strasbourg, Francie), či 23 původních vědeckých prací (6 s IF).

MUDr. Jan Boženský

Primář dětského oddělení

MUDr. Jan Boženský je absolventem LF UK v Hradci Králové. Od roku 2000 je primář dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Od roku 2002 vede dětskou obezitologickou ambulanci, klinicky se specializuje v oborech dětské obezitologie a výživy, sonografie a intenzivní medicíny. Aktivně přednáší problematiku dětské výživy, publikuje a podílí se i ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na mnohých výzkumných projektech týkající se dětské výživy a obezity.  

Je členem České pediatrické společnosti a České obezitologické společnosti ČLS JEP a od roku 2018 je předsedou výboru Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti JEP.

Od roku 2016 je členem správní rady Společnosti pro výživu – SPV, která je zapojena do evropských a mezinárodních společenství pro výživu – FENS, IUNS.

Od roku 2019 je předseda Správní rady Nadační fondu 1000 DNÍ DO ŽIVOTA.

MUDr. Radek Neuwirth, MBA

Kardiologie

MUDr. Radek Neuwirth, MBA je lékařem s atestací I. stupně z interního lékařství a specializovanou atestací z kardiologie. Od r. 2002 se v rámci kardiologie věnuje problematice léčby poruch srdečního rytmu s celým spektrem invazivní elektrofyziologie v komplexním kardiovaskulárním centru. Jeho publikační aktivity se zaměřují na léčbu komorových arytmií, vědecké aktivity uplatnil v národních a mezinárodních grantech (AZV, Horizon 2000). Je zakladatel stereotaktické radiochirurgie komorových arytmií ve světovém měřítku. V posledních letech se věnuje organizaci a řízení kardiovaskulární péče komplexního kardiovaskulárního centra a poskytování kardiovaskulární péče v síti největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě a zároveň rozvíjí jednodenní kardiologickou péči v České republice.       

Daniel Václavík

Primář neurologického oddělení – Iktového centra

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D. je od roku 2001 primářem Neurologického oddělení – Iktového centra Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Specializuje se především na cévní mozkové příhody, neurosonologii a intenzivní neurologickou péči. Od roku 2000 je člen cerebrovaskulárního výboru Neurologické společnosti JEP. A od roku 2008 zástupce národního koordinátora SITS registru. Iktové centrum patří mezi první, které v ČR začalo využívat systémovou trombolýzu, a to už více než před 20 lety. Jako jediná nefakultní nemocnice provádí i mechanickou rekanalizaci. Mimo unikátní léčebnou metodu v podobě mechanické trombektomie navíc využívá oddělení i moderní diagnostickou metodu E-strokes pro diagnostiku CMP.

MUDr. Jiří Ševčík

ARO

MUDr. Leopold Hoferek

Ortopedie