Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

O nás

Lékařská rada společnosti

MUDr. Milan Leckéši

předseda Lékařské rady

Je absolventem LF Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své praxe získal dvě atestace z oboru chirurgie. Od roku 1990 pracoval jako lékař na chirurgickém oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí, v letech 1999 až 2001 zastával funkci náměstka pro léčebnou péči. Od roku 2001 do roku 2011 byl ředitelem nemocnice ve Valašském Meziříčí. V letech 2010 – 2016 působil na pozici místopředsedy představenstva AGEL a.s. Souběžně zastával v letech 2009 – 2016 funkci předsedy představenstva společnosti AGEL SK na Slovensku. Od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2018 vykonával funkci předsedy představenstva akciové společnosti AGEL a dále pak působil jako člen dozorčí rady AGEL SK a jako předseda dozorčí rady Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.  Od 1. 7. 2020 nastoupil do funkce předsedy představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín (do května 2021) a současně i do téže funkce v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí. Od roku 2022 je také předsedou Lékařské rady AGEL a.s.

MUDr. Radek Neuwirth, MBA

Kardiologie

MUDr. Radek Neuwirth, MBA je lékařem s atestací I. stupně z interního lékařství a specializovanou atestací z kardiologie. Od r. 2002 se v rámci kardiologie věnuje problematice léčby poruch srdečního rytmu s celým spektrem invazivní elektrofyziologie v komplexním kardiovaskulárním centru. Jeho publikační aktivity se zaměřují na léčbu komorových arytmií, vědecké aktivity uplatnil v národních a mezinárodních grantech (AZV, Horizon 2000). Je zakladatel stereotaktické radiochirurgie komorových arytmií ve světovém měřítku. V posledních letech se věnuje organizaci a řízení kardiovaskulární péče komplexního kardiovaskulárního centra a poskytování kardiovaskulární péče v síti největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě a zároveň rozvíjí jednodenní kardiologickou péči v České republice.       

MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED

Gynekologie

MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., MMED, má od zvláštní odbornou způsobilost v oblastech Urogynekologie (2010) a onkogynekologie (2011). Na odbornou praxi v USA a JAR navazuje pestrá pedagogická činnost a také bohatá vědecko-výzkumná činnost, která zahrnuje namátkou členství na fakultě a ve vědecké radě Evropského institutu telechirurgie a robotické chirurgie IRCAD – EITS (Strasbourg, Francie), či 23 původních vědeckých prací (6 s IF).

MUDr. Roman Hanák

Anesteziologie a resuscitace

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

Chirurgie

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS má zvláštní odbornou způsobilost v koloproktologii (2011) a onkochirurgii (2012). V roce 2017 absolvoval European Academy of Robotic Colorectal Surgery a od roku 2020 je její Member of the Faculty. Od roku 2019 působí jako lektor pro robotickou kolorektální chirurgii v edukačních centrech IRCAD Strasbourg a ORSI Gent a jako proktor pro Evropu. Je řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů a mezinárodních studií. Je autorem a spoluautorem 10 knižních publikací, 84 prací v tuzemských a zahraničních odborných časopisech a bezmála čtyřech stovek přednášek a prezentací.  Je členem výboru a řádným členem několika českých a zahraničních odborných společností.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

člen lékařské rady pro obor onkologie

Docent David Vrána vystudoval I. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté postgraduální studium na Onkologické klinice VFN a I.LF UK. Absolvoval odborné zahraniční stáže v MD Anderson Cancer Center - Gastrointestinal Medical Oncology department v Houstonu (USA) a Department of Oncology v Aberdeen Royal Infirmary (Skotsko). Od roku 2019 působí jako vedoucí Komplexního onkologického centra AGEL v nemocnici v Novém Jičíně, kde jsou aplikovány nejmodernější léčebné onkologické postupy v radioterapii, systémové, ale i paliativní léčbě.  Jako hlavní autor nebo spoluautor se podílel na více než 48 publikacích.

MUDr. Leopold Hoferek

Ortopedie

MUDr. Leopold Hoferek absolvoval LF UP v Olomouci. Po jejím ukončení nastoupil v roce 1997 do Nemocnice Prostějov. Absolvoval atestace I. a  II.stupně , a získal specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Od nástupu pracoval na Ortopedicko-traumatologickém oddělení, od roku 2006 na pozici zástupce primáře a od roku 2020 je primářem tohoto oddělení. Ortopedicko-traumatologické oddělení patří mezi 3 největší pracoviště v Olomouckém kraji. Je členem České společnosti pro ortopedii a traumatologii a Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. Pracovně se věnuje především primárním a revizním endoprotetickým operacím.

MUDr. Jan Boženský

Pediatrie

MUDr. Jan Boženský je absolventem LF UK v Hradci Králové. Od roku 2000 je primář dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Od roku 2002 vede dětskou obezitologickou ambulanci, klinicky se specializuje v oborech dětské obezitologie a výživy, sonografie a intenzivní medicíny. Aktivně přednáší problematiku dětské výživy, publikuje a podílí se i ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na mnohých výzkumných projektech týkající se dětské výživy a obezity.  

Je členem České pediatrické společnosti a České obezitologické společnosti ČLS JEP a od roku 2018 je předsedou výboru Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti JEP.

Od roku 2016 je členem správní rady Společnosti pro výživu – SPV, která je zapojena do evropských a mezinárodních společenství pro výživu – FENS, IUNS.

Od roku 2019 je předseda Správní rady Nadační fondu 1000 DNÍ DO ŽIVOTA.

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.

Neurologie

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D. je od roku 2001 primářem Neurologického oddělení – Iktového centra Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Specializuje se především na cévní mozkové příhody, neurosonologii a intenzivní neurologickou péči. Od roku 2000 je člen cerebrovaskulárního výboru Neurologické společnosti JEP. A od roku 2008 zástupce národního koordinátora SITS registru. Iktové centrum patří mezi první, které v ČR začalo využívat systémovou trombolýzu, a to už více než před 20 lety. Jako jediná nefakultní nemocnice provádí i mechanickou rekanalizaci. Mimo unikátní léčebnou metodu v podobě mechanické trombektomie navíc využívá oddělení i moderní diagnostickou metodu E-strokes pro diagnostiku CMP.

MUDr. Tomáš Mičkal

Interna

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.

Obory komplementu

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. je odborníkem v oblasti klinické farmakologie a toxikologie. Od roku 2006 úspěšně rozvíjí tuto oblast laboratorní medicíny ve společnosti Laboratoře AGEL a.s. V současnosti vede ve zmíněné společnosti laboratoř farmakologie a toxikologie a je zároveň předsedou představenstva. Své široké odborné znalosti uplatňuje rovněž v akademické sféře. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, je autorem nebo spoluautorem 37 původních vědeckých prací v odborných zahraničních časopisech, 8 mezinárodních patentových přihlášek a 3 studijních skript.

MUDr. Adolf Gryga, CSc.

ombudsman, poradce Lékařské rady