Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

O nás

Vědecká rada společnosti

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Předseda Vědecké rady AGEL

Významný lékař a politik, profesor hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie. Nový předseda Vědecké rady AGEL zastává ve skupině AGEL také pozici předsedy představenstva v Nemocnici AGEL Říčany a.s. Profesor Prymula působí jako poradce prezidenta České republiky, byl ministrem zdravotnictví ČR, poradcem premiéra ČR, vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Je členem Společnosti infekčního lékařství, České vakcinologické společnosti, České společnosti epidemiologie a mikrobiologie ČLS JEP. Je také členem Mezinárodní společnosti infekčních onemocnění (ISID), Evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčních chorob a dalších. Je profesorem na LF UK Hradec Králové. Významná publikační činnost, IF publikovaných prací 0,155 – 45,217. HI=27. Profesor Prymula získal řadu ocenění, opakovaně Cenu ČLS JEP za nejlepší původní publikaci, Stříbrnou medaili LF UK Hradec Králové, Medaili Evropského centra pro kontrolu nemocí. Prezident republiky mu v roce 2020 propůjčil Řád bílého lva.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Emeritní předseda Vědecké rady AGEL

Emeritní předseda Vědecké rady AGEL, v letech 2014 – 2021 působil jako předseda Vědecké rady AGEL. Emeritní přednosta ortopedické kliniky 1. LF a IPVZ v Praze, Fakultní nemocnice Na Bulovce. Profesor Dungl je významný ortoped, aktivní i čestný člen řady evropských ortopedických společností. Již více než 45 let působí ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Publikoval více než 70 domácích a 26 zahraničních odborných publikací, jeho monografie Ortopedie získala Hlávkovu cenu. V roce 2014 prof. Dungl obdržel od prezidenta republiky Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. V dubnu 2022 získal v Kodani vysoké evropské ocenění “Pro maximum meritis” za  celoživotní přínos dětské ortopedii.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Čestný člen Vědecké rady AGEL

Lékař, světově uznávaný onkolog, internista. Má atestace z vnitřního lékařství, klinické onkologie, hematologie a paliativní medicíny. V současné době působí jako poradce ministra zdravotnictví pro onkologii. Založil a dvacet let vedl Interní hematoonkologickou kliniku ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice. Působil jako děkan a proděkan LF Masarykovy Univerzity a ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. Celkem 12 let byl předsedou České onkologické společnosti, zasloužil se o vznik Komplexních onkologických center u nás. Byl i řadu let předsedou Společnosti paliativní medicíny, kterou u nás zvláště v 90. letech zaváděl a propagoval. Profesor Vorlíček je členem řady odborných společností u nás i v zahraničí. První autor nebo spoluautor více než 400 publikací v odborném tisku domácím i zahraničním, autor 18 odborných a edukačních knih. Držitel ceny rektora Masarykovy univerzity, ceny Předsednictva České lékařské společnosti JEP, ceny Nadace Universitas Masarykiana. Je nositelem Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy II. stupně.

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Člen Vědecké rady AGEL

Profesor vnitřního lékařství, působí jako zástupce přednosty III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Jeho odborným zájmem je vedle vnitřního lékařství také preventivní kardiologie.  Autor devíti monografií a více než 200 vědeckých publikací. Profesor Češka je vedoucím Centra preventivní kardiologie III. Interní kliniky VFN, předsedou České internistické společnosti ČLS JEP, vedoucím výukového pracoviště pro IPVZ. Získal opakovaně Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci. V letech 2016 – 2021 byl vědeckým sekretářem International Atherosclerosis Society, je členem výboru International Society of Internal Medicine a členem Administrative Council European Society of Internal Medicine. Byl zvolen prezidentem Světového internistického kongresu v Praze pro rok 2024. Členem Vědecké rady je AGEL od roku 2022.

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Člen Vědecké rady AGEL

Lékař, gynekolog a porodník. Je ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Věnuje se i pedagogické činnosti, je vedoucím Katedry gynekologie a porodnictví IPVZ Praha. Místopředseda České gynekologické společnosti ČLS JEP. Předseda poradního sboru ministerstva spravedlnosti pro gynekologii a porodnictví. Předseda Oborové komise ČLK pro gynekologii a porodnictví. Člen Akreditační komise MZČR pro gynekologii a porodnictví. Docent Feyereisl obdržel v roce 2016 státní vyznamenání - Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy. Členem Vědecké rady AGEL je od roku 2022.

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Člen Vědecké rady AGEL

Lékař, ortoped a traumatolog, působí v pozici přednosty Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Proděkan 2. lékařské fakulty pro specializační vzdělávání, člen výkonného výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii, předseda Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, předseda Fellowship Committe SICOT - Světová ortopedicko-traumatologická společnost, člen Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, člen panelu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu, člen Koordinační oborové rady pro specializační vzdělávání ve zdravotnictví, místopředseda panelu 08 - Biomedicínské technologie AZV ČR, člen Vědecké rady ministra zdravotnictví ČR. Člen Vědecké rady AGEL od roku 2022.

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

Člen Vědecké rady AGEL

Lékař a pedagog, profesor neurologie. Je vedoucím Komplexního cerebrovaskulárního centra Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pedagogicky působí na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je členem výboru České neurologické společnosti ČLS JEP, výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS a Akreditační komise pro obor Neurologie MZ ČR. Člen European Stroke Organisation, European Academy of Neurology. Prof. Herzig je autorem více než 700 přednášek a posterových prezentací, 169 původních prací (z toho 143 s IF). Držitel Prusíkovy ceny, Ceny předsednictva ČLS JEP, Výroční ceny České neurologické společnosti ČLS JEP. Členem Vědecké rady AGEL je od roku 2022. 

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Člen Vědecké rady AGEL

Slovenský vysokoškolský profesor a lékař. Je přednostou Kliniky infektológie a cestovní medicíny UNLP a na LF UPJŠ - LF UPJŠ.  Prorektor UPJŠ pro rozvoj a Evropskou problematiku od r. 2015.  Jeho výzkumná činnost je zaměřena na diagnostiku a léčbu infekcí, především HIV/AIDS. Předseda Akreditační komise MZ SR od r. 2015. Prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS od r. 2011. Člen Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti od r. 2011, člen výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti SLS od r. 2000. Člen poradního vědeckého sboru Evropské komise pro COVID -19. Členem Vědecké rady AGEL je od roku 2011.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Člen Vědecké rady AGEL

Lékař, chirurg a onkochirurg, odborný garant a obnovitel odborné edice Albertova sbírka. Prof. Krška je přednostou I. Chirurgické kliniky – hrudní, břišní a úrazové chirurgie- 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Je členem řady českých i zahraničních odborných společností a pracovních skupin (např. Česká chirurgická společnost, Česká společnost pro trombózu a hemostázu JEP /zakládající člen/, Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu, Evropská hematologická společnost, Evropská společnost hepatopankreatobiliární). Věnuje se i pedagogické činnosti. V roce 2022 získal prestižní čestné členství Německé lékařské společnosti.

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Člen Vědecké rady AGEL

Docent Mechl působí na klinice radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno, jako zastupující přednosta. Je vědeckým sekretářem České radiologické společnosti, členem výboru České neuroradiologické společnosti a též členem České společnosti intervenční radiologie. Členem Vědecké rady AGEL je od roku 2022.

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Člen Vědecké rady AGEL

Lékařka, docentka pro obor onkologie. Působí jako přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, je vedoucí lékařkou Komplexního onkologického centra ve FNM a Národního onkologického centra FNM a 2. LF UK.  Je také vedoucí lékařkou klinické onkologie pregraduální výuky 2. LF UK a školitelkou v oboru Preventivní medicína doktorského studijního programu 2. LF UK. Docentka Prausová je členkou vědecké rady ministra zdravotnictví ČR, předsedkyní České onkologické společnosti ČLS JEP, místopředsedkyní akreditační komise pro obor klinická onkologie. Členkou Vědecké rady AGEL je od roku 2022.

prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

Člen Vědecké rady AGEL

Slovenský lékař, kardiochirurg a vysokoškolský profesor. Je generálním ředitelem Kardiocentra AGEL Košice-Šaca (KCE), zároveň jedním z jeho jednatelů. Vykonává také funkci přednosty Kliniky srdeční a cévní chirurgie UPJŠ LF v Košicích a v KCE AGEL. Pracuje i jako profesor na Chirurgické klinice v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. Vybudoval a déle než 17 let stál v čele jednoho z nejúspěšnějších zdravotnických zařízení na Slovensku – Východoslovenského ústavu srdečních a cévních chorob v Košicích. Zde  založil Kliniku srdeční chirurgie a  13 let byl jejím přednostou. Má bohaté zkušenosti s řízením stovek zaměstnanců, zároveň i značné zkušenosti pedagogické a vědecké. Několik let byl proděkanem Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafaříka. Jako kardiochirurg působil na renomovaných světových pracovištích.

Profesor Sabol je členem Slovenské lékařské komory, Slovenské kardiologické společnosti, České společnosti kardiovaskulární chirurgie.  Je členem Vědecké rady UPJŠ LF v Košicích.  V letech 2012-2021 byl hlavním odborníkem MZ SR pro kardiochirurgii, byl také členem VR MZ SR. Členem Vědecké rady AGEL je od roku 2022.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Člen Vědecké rady AGEL

Lékař, biochemik a patobiochemik. Působí jako přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty UK. V letech 2012 až 2020 byl děkanem 1. lékařské fakulty UK, v letech 2018–2020 zakládajícím předsedou Asociace děkanů lékařských fakult ČR, od září 2020 do ledna 2021 náměstek ministra zdravotnictví ČR.

Člen vědeckých rad Ministerstva zdravotnictví, University Karlovy a její 1.LF, LF Masarykovy university a Masarykova onkologického ústavu Brno, Grantové agentury ČR, člen České lékařské akademie (FCMA), předseda Komise MZ ČR pro institucionální podporu poskytovanou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Člen předsednictva Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR.

V devadesátých letech dlouhodobě působil na pracovištích akademického i průmyslového výzkumu v Itálii (Institute of Mutagenesis and Differentiation, CNR), Francii (Institut Curie, INSERM) a Německu (Procter & Gamble, corporate R&D).

Je prvním nebo korespondujícím autorem více než 100 publikací s impakt faktorem, monografií, patentů, kapitol v monografiích a učebnicích tuzemských a zahraničních.  

Členem Vědecké rady AGEL je od roku 2016.