Logo

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče
ve střední Evropě.

O nás

Odborní garanti oborů

MUDr. Marian Wierzgoń

Angiologie

MUDr. Marian Wierzgoń pracuje v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí od roku 1995. V roce 1999 byl pověřen vedením oddělení Intervenční radiologie. V třinecké nemocnici AGEL se stal zakladatelem a protagonistou periferních endovaskulárních intervencí. Je členem České angiologické společnosti a České společnosti intervenční radiologie. Hlavní oblastí jeho zájmu jsou aortální intervence, ve kterých pracoviště Intervenční radiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí patří k celorepublikové špičce.

MUDr. Marie Selerová, Ph.D.

Dermatologie

MUDr. Marie Selerová, Ph.D. je absolventkou MU Brno a má atestaci v oboru dermatovenerologie II. stupně (1988) a doktorský titul Ph.D. z MU Brno (2004). Odbornou praxi primářky kožního oddělení doplňuje množstvím odborných přednášek v ČR i zahraničí a bohatou publikační činností odborných publikací, namátkou: Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology, čs. Dermatologie, Medicina practíca et clinica; Causa subita. Je také pravidelnou organizátorkou konference Psychodermatologie, s mezinárodní účastí přednášejících.

MUDr. Pavel Hejduk

Dialýza

MUDr. Pavel Hejduk od roku 2012 vede hemodialyzační oddělení v Nemocnici Agel Přerov. Je absolventem lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Má atestace z vnitřního lékařství a nefrologie. Je držitelem licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru nefrologie.

MUDr. Petr Fojtík, Ph.D.

Gastroenterologie

MUDr. Petr Fojtík absolvoval LF UP v Olomouci. Po jejím ukončení pracoval v Městské nemocnici Ostrava, následně krátce v Nemocnici Ostrava Jih. Významně se podílel na založení gastroenterologického oddělení v tehdejší Vítkovické nemocnici. Od roku 2013 zde pracoval v pozici zástupce primáře, a od roku 2017 je primářem tohoto oddělení. Endoskopické pracoviště v nemocnici patří mezi 3 největší pracoviště v republice. Je členem gastroenterologické společnosti.  Pracovně se věnuje hlavně terapeutické endoskopii při gastroskopii, koloskopii, tak dlouhodobě při ERCP.

MUDr. Michal Hleb

Následná péče

MUDr. Michal Hleb ukončil studium LF UP v Olomouci v roce 1998. Po promoci nastoupil v roce 1999 do Nemocnice Prostějov. Absolvoval atestace I. stupně v oboru interního lékařství v roce 2002 a v roce 2005 atestaci II.stupně v oboru geriatrie. Od nástupu pracoval na Interním a neurologickém oddělení a od roku 1999 na oddělení LDN. Od roku byl externím lékařem  nestátního zdravotnického zařízení ADP-SANCO a od II/2009 do XII/2012 vedoucím lékařem ADP-SANCO. Od I/2012 působí na pozici primáře oddělení LDN. Oddělení LDN je jedním z nevětších oddělení Prostějovské nemocné. Jsou zde léčení pacienti všech věko- kových kategorií s dg.interními, neurologickými, dále pacienti indikováni k prolongované rehabilitaci po operačních výkonech a úrazech. U části pacientů je dominantní problematika hojení chronických ran. Velká část pacientů se seniorského věku, u kterých se prolíná polymorbidita s celkovou fragilitou. Od roku 2019 je součástí LDN nově vybudované oddělení následné a paliativní péče, jehož vytvoření vyplynulo z potřeby další péče pro pacienty v terminálních stavech jak onkologických tak i dalších dg. Na tomto pracovišti je také zajištěna péče o tracheostomované pacienty.

MUDr. Jana Juhászová

Oční

je primářkou očního oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice od roku 2016. V roce 1995 absolvovala lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Specializuje se na chirurgii předního segmentu oka – zejména operace šedého zákalu. Její doménou jsou rovněž plastické operace očních víček. Zkušenosti má i s diagnostikou, léčbou a chirurgií zeleného zákalu, jehož problematice by se v budoucnu chtěla intenzivněji věnovat. Je členem odborných společností: Česká oftalmologická společnost, Česká glaukomová společnost. Absolvovala i řadu kurzů a stáží – neustále si prohlubuje své znalosti v oboru.Rovněž se věnuje přednáškové činnosti. Své zkušenosti z ambulantní i operační péče předává týmu lékařů očního oddělení.

MUDr. Jakub Syrovátka

ORL

MUDr. Jakub Syrovátka má specializovanou způsobilost v oblasti ORL (2013). Na odbornou praxi primáře ORL a CHHK navazuje výzkumná činnost v grantových projektech MZČR a společnosti AGEL či autorství a spoluautorství mnoha publikací v recenzovaných časopisech či autorství desítek odborných přednášek v ČR i v zahraničí. A rovněž je členem vedení sekce společnosti ORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík, MBA

Patologie

MUDr. Ivo Kasperčík pracuje v oboru patologické anatomie již několik desítek let. V současnosti působí jako lékař oddělení patologie ve společnosti Laboratoře AGEL a.s., kde je současně i členem představenstva. Vlastní oddělení patologie je situováno v areálu Nemocnice AGEL v Novém Jičíně. Odborná i laická veřejnost jej zná jako autora odborných textů nejen z oblasti jeho medicínské působnosti. Díky dlouholeté praxi jsou jeho názory odbornou veřejností uznávány a jeho stanoviska citována v tisku či jiných médiích.

MUDr. Martin Folprecht

Radiologie

MUDr. Jana Štveráková

Rehabilitace a fyzioterapie

MUDr. Jana Štveráková je roku 2018 primářkou Rehabilitační oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Vystudovala lékařskou fakultu v Olomouci. Po třech letech získala atestaci v interní medicíně na interní klinice Fakultní nemocnice Ostrava a atestaci v rehabilitační a fyzikální medicíně v Městské nemocnici Ostrava na rehabilitačním oddělení. V rámci rehabilitace se snaží rozvíjet zdravé cvičení a předcházení obtížím spojených s nedostatkem nebo jednostranně zaměřeným pohybem u dětí.

MUDr. Miroslav Štursa

Urologie

MUDr. Miroslav Štursa je absolventem LF UP Olomouc a má atestaci v oboru urologie II. stupně. Na odbornou praxi primáře urologie v nemocnici Valašské Meziříčí a Nový Jičín ORL a CHHK navazuje členstvím mnoha odborných společnostech, namátkou: Česká urologická společnost, European association of urology, American Urological Association, či Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.

MUDr. Zdeněk Prokeš

Infekční lékařství

MUDr. Zdeněk Prokeš absolvoval LF UP v Olomouci v roce 1992. Po jejím ukončení nastoupil v roce 1992 do Nemocnice Prostějov. Absolvoval atestace I. stupně v oboru interního lékařství a v roce 1999 specializaci v oboru infekční lékařství. Od nástupu pracoval na  Interním oddělení a od roku 1996 na infekčním oddělení, kde od roku 1999 působil na pozici zástupce primáře a od roku 2009 působí na pozici primáře Infekčního oddělení. Infekční oddělení je jediné pracoviště zabývající se problematikou infekčních nemocí v Olomouckém kraji. Je členem Společnosti infekčního lékařství a hepatologické společnosti.  Pracovně se věnuje především léčbě chronických virových hepatitid B a C v centru pro léčbu virových hepatitid při infekčním oddělení, včetně léčby VHC  DAA -  přímopůsobícími virostatiky. Oblastí zájmu je i problematika clostridiových infekcí, kde od roku 2012 zavedl do praxe novou léčbu pomocí fekální bakterioterapie. Od roku 2009 působí jako odborný asistent na LF UP Olomouc, od roku 2022 se stal vedoucím katedry pro výuku infekčního lékařství tamtéž.